Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat berikut.

Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat berikut.

Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat berikut.

Jawaban yang benar adalah y = x² + 2x – 3

Ingat kembali:
Menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu-x yaitu (x1, 0) dan (x2, 0) serta sebuah titik lain:
y = a(x – x1)(x – x2)

Ingat juga:
a – (–b) = a + b
a·(–b) = –a·b
–a/(–b) = a/b
(a + b)(c – d) = ac – ad + bc – bd

Dari gambar diperoleh:
Titik potong dengan sumbu-x adalah (–3, 0) dan (1, 0) serta sebuah titik (0, –3)

Menentukan nilai a:
Subtitusi x1 = –3, x2 = 1 , x = 0, dan y = –3 ke persamaan y = a(x – x1)(x – x2) sehingga diperoleh:
y = a(x – x1)(x – x2)
–3 = a{0 – (–3)}(0 – 1)
–3 = a(0 + 3)( 0 – 1)
–3 = a·3·(–1)
–3 = –a·3·1
–3 = –3a
–3/(–3) = a
a = 3/3
a = 1

Menentukan persamaan fungsi kuadrat:
Subtitusi nilai a = 1, x1 = –3, dan x2 = 1 ke persamaan y = a(x – x1)(x – x2) sehingga diperoleh:
y = a(x – x1)(x – x2)
y = 1{x – (–3)}(x – 1)
y = (x + 3)(x –1)
y = x·x – x·1 + 3·x – 3·1
y = x² – 1x + 3x – 3
y = x² + 2x – 3

Jadi, persamaan grafik fungsi kuadrat di atas adalah y = x² + 2x – 3

Baca Juga :  10. Memperlakukan manusia/orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya berarti kita sudah melaksanakan Pancasila, terutama sila​