Breaking News

YANG JAWABNYA CUMA ASAL ASALAN GUE DOAIN SETIAP HARI LO DAPET SIAL TERUS !1!1!1_Wacan iki gatekna!_

YANG JAWABNYA CUMA ASAL ASALAN GUE DOAIN SETIAP HARI LO DAPET SIAL TERUS !1!1!1_Wacan iki gatekna!_


*Geguyon ing Dalan*

Risa, Rendra lan Rinto sekolah ing SMP Sinar Bakti, Bocah telu iku saben mangkat lan bali sekolah mesthi mlaku bareng. Awan iku, bocah telu bali sekolah rada gasik, jalaran lagi ana kegiyatan Penilaian Tengah Semester. Lakune jejer telu sinambi mangan criping lan gojegan.

Amarga saking gayenge anggone geguyon, ora krasa tangane Rendra kumlawe

njorogake Risa. Sing dijorogake lakune dadi rada manengah ing dalan, kamangka mburine

ana Mbah Marta nuntun pit onthel. Pit lan Mbah Marta tiba ambruk. Grobyak….! Mbah

Marta tiba ketindhihan pit.

Risa uga melu tiba.

Rendra lan Rinto age-age nulungi Mbah Marto lan Risa. Mbah Marto dibopong ing cakruk pinggir dalan iku. Pit uga banjur dipinggirake.

“Perangan pundi ingkang kraos sakit Mbah? Pitakone Rendra karo tangane ibut

ngresiki rereget kang tumemplek ing klambine Mbah Marto. “Awakku ora papa, mung aku isih ndredheg” ngendikane Mbah Marto. Rendra banjur mlayu marani angkringan cerak kono, Banjur nyeraki Mbah Marto meneh

Mangga Mbah, ngunjuk teh anget menika supados ndredhegipun ical!” guneme Rendra karo tangane nyerakake gelas isi teh anget ing tutuke Mbah Marto. Wedang banjur disruput dening Mbah Marto nganti entek. Sawise sawatara, Mbah Marta lenggah sila karo

astane ngusap-usap sirahe Rendra. Dene Risa isih pringisan ngampet lara. “Le…! Sesuk maneh…menawa mlaku ing dalan aja sinambi gojegan. Kadadeyan iku padha dingo pepeling”, ngendikane Mbah Marto sinambi nyawang Rinto lan Risa kang

lungguh ing emper cakruk

“Beja iki mau sing liwat mung aku nuntun pit. Coba yen sing ana mburimu mau montor, apa malah mobil…” ngendikane Mbah Marto paring pitutur marang bocah telu iku “Inggih, Mbah…! Kula lepat, kula nyuwun pangapunten. Benjang boten kula wangsuli malih” ature Rendra karo ngejak salaman Mbah Marto.

Baca Juga :  Tuliskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mencegah meningkatnya populasi manusia!

“Leres, Mbah… Ngendikanipun Mbah Marto badhe kula estokaken Ature Rinto. “Kula ugi nyuwun pangapunten, Mbah! Ature Risa uga sinambi nyalami Mbah Marto. “Ya padha-padha Le, Simbah uga njaluk pangapura. Wis ayo padha bali!” Mbah Marto banjur menyat ngadeg lan jumangkah. Rendra mlaku karo ngampingi tindake Mbah Marto. Risa ngetutake karo mlaku sikile kedhingklangan. Dene Rinto nuntun pit.​

YANG JAWABNYA CUMA ASAL ASALAN GUE DOAIN SETIAP HARI LO DAPET SIAL TERUS !1!1!1_Wacan iki gatekna!_

1.  Risa, Rendra lan Rinto mlampah wonten radinan.

2. Mbah Martha dhawah amargi nubruk Risa ingkang badhe mlampah wontenipun tengah radinan.

3. Ingkang dipuntindakaken Rendra lan Rinto nalika Mbah Martha dhawah yoiku nulungi uga dipinggiraken wonten pinggir radinan.

4. Rendra rumaos lepat dhateng Mbah Martha amargi gojengan sareng nalika mlampah wonten radinan.

5. A. Mangan kupat lawuh jangan santen

Kula lepat kula nyuwun pangapunten

B.  Reresik kolah nganggo godhong kara

Misal ana polah sing ora di bubra

C. Olah-olah, sinambi ura-ura

Para bocah, ayo padha mbiyada.

 

 

Pembahasan

Parikan merupakan puisi lama dimana pada kalimatnya berupa baris dan kedua. Baris pertama digunakan untuk menarik perhatian, sedangkan baris kedua berisi makna dibuatnya parikan. Didalam bahasa Indonesia, parikan disebut juga dengan pantun.

 

Pelajari lebih lanjut

Pelajari lebih lanjut di Google News

ilmuantekno.com